Siemens VSZ2NC101मैनुअल

Siemens VSZ2NC101
8.2 · 1
PDF हाथ से किया हुआ
 · 50 पृष्ठों
अंग्रेज़ी
हाथ से किया हुआSiemens VSZ2NC101

VLHPHQVKRPHFRPZHOFRPH

5HJLVWHU\RXUSURGXFWRQOLQH
GH *HEUDXFKVDQOHLWXQJHQ ,QVWUXFWLRQPDQXDOIU 0RGHG·HPSORLQO *HEUXLNVDDQZLM]LQJGD %UXJVDQYLVQLQJQR %UXNVDQYLVQLQJVY %UXNVDQYLVQLQJÀ .l\WW|RKMHHV ,QVWUXFFLRQHVGHXVRSW ,QVWUXo}HVGHVHUYLoRHO ƝƱƴưƬƲƾǃƽƫƿƴƾWU .XOODQ×PN×ODYX]XSO ,QVWUXNFMDREVãXJLKX +DV]QiODWLXWDVtWiVEJ ǮȅǻȂǻȈȃȚȂǻȎȊȉȍȋȀǼǻUR ,QVWUXFŘLXQLGHXWLOL]DUH
DU

VS Z2...

%6++DXVJHUlWH*PE+
&DUO:HU\6WUDH
0QFKHQ*(50$1<
5HSDUDWXUDXIWUDJXQG%HUDWXQJEHL6W|UXQJHQ
' 
$ 
&+ 
'LH.RQWDNWGDWHQDOOHU/lQGHUÀQGHQ6LHLP
EHLOLHJHQGHQ.XQGHQGLHQVW9HU]HLFKQLV
ZZZVLHPHQVKRPHFRP

+HUJHVWHOOWYRQ%6++DXVJHUlWH*PE+XQWHU0DUNHQOL]HQ]GHU6LHPHQV$*
0DQXIDFWXUHGE\%6++DXVJHUlWH*PE+XQGHU7UDGHPDUN/LFHQVHRI6LHPHQV$*
)DEULTXpSDU%6++DXVJHUlWH*PE+WLWXODLUHGHVGURLWVG·XWLOLVDWLRQGHODPDUTXH6LHPHQV$*
*HIDEULFHHUGGRRU%6++DXVJHUlWH*PE+RQGHUKDQGHOVPHUNOLFHQWLHYDQ6LHPHQV$*
3URGXFHUHWDI%6++DXVJHUlWH*PE+PHGYDUHPUNHOLFHQVIUD6LHPHQV$*
3URGXVHUWDY%6++DXVJHUlWH*PE+XQGHU6LHPHQV$*VYDUHPHUNHOLVHQV
7LOOYHUNDVDY%6++DXVJHUlWH*PE+XQGHUYDUXPlUNHVOLFHQVIUnQ6LHPHQV$*
9DOPLVWDQXW%6++DXVJHUlWH*PE+6LHPHQV$*QP\|QWlPlOOlWDYDUDPHUNLQNl\WW|OXYDOOD
)DEULFDGRSRU%6++DXVJHUlWH*PE+EDMROLFHQFLDGHPDUFDGH6LHPHQV$*
)DEULFDGRSHOD%6++DXVJHUlWH*PE+VREOLFHQoDGHPDUFDFRPHUFLDOGD6LHPHQV$*
ƘƮǀƮƿƷƲǁƩƳƲǀƮƶƮLjǀƴƺ%6++DXVJHUlWH*PE+ƹƲƩƱƲƶƮƲƹƼƽƶƷƼljƿƫƹƮǀƼƾǀƴƾ6LHPHQV$*
%6+(Y$OHWOHUL6DQD\LYH7LFDUHW$ûWDUDI×QGDQ6LHPHQV$*QLQ7LFDUL0DUND/LVDQV×LOHUHWLOPLüWLU
:\SURGXNRZDQRSU]H]%6++DXVJHUlWH*PE+QDZDUXQNDFKOLFHQFMLQDNRU]\VWDQLH]H]QDNX
WRZDURZHJR6LHPHQV$*
*\iUWyD%6++DXVJHUlWH*PE+D6LHPHQV$*YpGMHJ\KDV]QiODWLHQJHGpO\HDODSMiQ
ǪȋȉȃȂǽȀǿȀȈȉȉȍ%6++DXVJHUlWH*PE+ȊȉȆȃȑȀȈȂȈǻ6LHPHQV$*
3URGXVGH%6++DXVJHUlWH*PE+VXEOLFHQŘć6LHPHQV$*
꜍ꝜꝵꝅꝘ˟ꜳꝭ꜠ꜧ꜐ꝗꝝꜝꝬ˻©%6++DXVJHUlWH*PE+ꜯ꜐˝˫˝ꝫ꜊꜍ꝄꝧꝝꜙꝝꝘꝫꝠꝧꝠ꜇ꝑꝘ˟ꝛꜬꝴ˟ª꜍ꜽꜬ˟ꝧ꜊ꝃꝭꝡꜵ꜑Ꝙ˟ꝛ꜐
6LHPHQV$*ꜩꝡꝝꝭꜬ꜍Ꝭ˩꜇ꜙ꜑Ꝙ˟
8001027899
ϱέΎϴΘΧ΍ϲϠϴϤϜΗϖΤϠϣ
*
de * Optionales Zubehören * Optional accessoriesfr * Accessoires en optionnl * Optionele toebehorenda * Ekstra tilbehørno * Valgfritt tilbehørsv * Extratillbehörfi * Lisävarusteetpt * Acessórios opcionaises * Accesorio opcionalel * Εναλλακτικά εξαρτήματαtr * İsteğe bağlı aksesuarlarpl * Wyposażenie opcjonalnehu * Opcionális tartozékokbg * Опционални аксесоариro * Приладдя (опціонально)
ar
*
*
*
*
*
1
7

मैनुअल देखें Siemens VSZ2NC101 यहाँ, मुफ्त में। यह मैनुअल श्रेणी के अंतर्गत आता है वैक्यूम क्लीनर और मूल्यांकन किया गया है 1 औसत वाले लोग द्वारा 8.2. यह मैनुअल निम्नलिखित भाषाओं में उपलब्ध है: अंग्रेज़ी . क्या आपके पास के बारे में कोई प्रश्न है? Siemens VSZ2NC101 या आपको मदद चाहिए? अपना प्रश्न यहाँ पूछें

मदद की ज़रूरत है?

क्या आपके पास Siemens के बारे में कोई प्रश्न है और निर्देश पुस्तिका में उत्तर नहीं मिला? अपना प्रश्न यहाँ पूछें। समस्या और अपने प्रश्न का स्पष्ट और व्यापक विवरण प्रदान करें। आपकी समस्या और प्रश्न का जितना बेहतर वर्णन होगा, सैमसंग गैलेक्सी ए7 के अन्य उपयोगकर्ताओं के लिए आपको एक अच्छा उत्तर देना उतना ही आसान होगा।

प्रश्नों की संख्या: 0

आम
Siemens
VSZ2NC101 | VSZ2NC101
वैक्यूम क्लीनर
4242003707821
अंग्रेज़ी
उपयोगकर्ता पुस्तिका (PDF)
पावर
अधिकतम इनपुट शक्ति750 W
वार्षिक ऊर्जा की खपत40 kWh
AC इनपुट आवृत्ति50 Hz
करंट10 A
650 W
डिज़ाइन
प्रकारसिलेंडर वैक्यूम
धूल कंटेनर प्रकारडस्ट बैग
धूल की क्षमता3.5 L
उत्पाद का रंगBlack, Blue, Silver
लचकदार पाइप
सफाई का प्रकारसूखा
ट्यूब के प्रकारदूरबीन का
ट्यूब की सामग्रीधातु
प्रदर्शन
हवा छानने का वैक्यूममाइक्रो
उचित उपयोगहोम
सतहों की सफाईCarpet, Hard floor
-
E
D
शोर का स्तर81 dB
संचालन त्रिज्या8 m
हटाने योग्य फिल्टर
धोने योग्य फ़िल्टर
गंदगी अलग करने की विधिफिल्टरिंग
अनेक एग्रोइकनामिक्स
स्वचालित कॉर्ड रिवाइंडर
कॉर्ड की लंबाई5 m
कॉर्ड भंडारण
बंद/चालू स्विच
वजन और आयाम
चौड़ाई260 mm
गहराई295 mm
ऊंचाई370 mm
वजन4200 g
वजन (सामान के बिना)3000 g
पैकेज का वजन5100 g
तकनीकी विवरण
पहिये
और दिखाओ

निर्देश पुस्तिका में आपके प्रश्न का उत्तर नहीं मिल रहा है? आपको अपने प्रश्न का उत्तर Siemens VSZ2NC101 के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों में मिल सकता है।

क्या आपका प्रश्न सूचीबद्ध नहीं है? अपना प्रश्न यहाँ पूछें

कोई परिणाम नहीं